ZAPYTANIE OFERTOWE NA USŁUGI DORADCZE


Zapraszamy do złożenia oferty w postępowaniu o wyłonienie wykonawcy usług doradczych o
charakterze prorozwojowym w ramach projektu współfinansowanego ze środków europejskich
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020,
Oś Priorytetowa III „Rozwój potencjału innowacyjnego i przedsiębiorczości”, Działanie 3.1
„Poprawa rozwoju MŚP na Mazowszu”, Poddziałanie 3.1.2 „Rozwój MŚP”, typ projektu:
„Wsparcie prowadzenia i rozwoju działalności przedsiębiorstw – poprzez udzielanie bonów
na doradztwo”.


Zapytanie ofertowe (treść)  

 

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

 dział handlowy 22 100 12 43

 mail zapytaniaccpro.pl

E-mail wymagany! Adres e-mail jest nieprawidłowy.
Pole wymagane!